Časopis Industrija – Bezbednost u vatri: Kablovi sa funkcijom u požaru

BEZBEDNOST U VATRI: KABLOVI SA FUNKCIJOM U POŽARU – KLJUČNE INFORMACIJE

Uvodimo vas u jedan od segmenata protivpožarne zaštite, gde svaki detalj može da bude ključan za spas života i imovine u slučaju požara – kablovi sa funkcijom u požaru. S obzirom na to da je tema kompleksna i ozbiljnost rizika i posledica velika, u tekstu koji sledi potrudićemo se da sumiramo što više informacija o ovim posebnim kablovima – od njihove uloge u zaštiti od požara do toga kako se proverava kredibilitet proizvoda i laboratorija za ispitivanje, kao i neophodna dokumentacija koja garantuje pouzdanost.

ULOGA KABLOVA SA FUNKCIJOM U POŽARU U SISTEMU PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE I DOPRINOS ODRŽAVANJU FUNKCIONALNOSTI SISTEMA

Dizajnirani da budu pouzdani, kablovi sa funkcijom u požaru su vitalni elementi odgovorni za stabilnost sistema tokom evakuacije kod požara. Oni obezbeđuju funkcionalnost sistema čiji je rad u uslovima požara od presudnog značaja i projektovanog vremena evakuacije (agregati, hidrantske pumpe, sistemi za ventilaciju, liftovi, nužno osvetljenje i dr).

Vratićemo se jedan korak unazad kako bismo prvenstveno napravili razliku između halogen-free kablova i kablova sa funkcijom u požaru. Halogen-free kablovi (“fire retardant”) ne otpuštaju otrovne gasove pri gorenju, dok kablovi sa funkcijom u požaru (“fire resistant”) pored navedenog imaju karakteristiku da održe svoju funkciju i integritet kola u uslovima izloženosti vatri, i omogućavaju protok struje tokom vremenskog intervala za koji je deklarisan.

OZNAKE NA KABLU: E30, E60 I E90, FE180, PH120 Kabl sa funkcijom u požaru odokativno nije teško prepoznati. Najčešće su narandžasti ili crveni i obeleženi su oznakama FE180/ E30, E60 ili E90 PH120. FE180 oznaka se odnosi na kablove koji su uspešno prošli rigorozna ispitivanja u skladu sa standardom IEC 60331-21, koji postavlja visoke zahteve za izdržljivost izolacije u slučaju požara, što se odnosi na integritet kola. Kabl je podvrgnut testiranju u laboratorijskim uslovima, gde je izložen plamenu tokom 180 minuta, a da pri tome ne dolazi do kratkog spoja ili prekida kabla. E30, E60 i E90 rezultat je sprovođenja sistemskog testa prema standardu DIN 4102-12. Testiranje podrazumeva kablove koji su položeni u kablovskom regalu ili sa obujmicom u simuliranom požaru 180 minuta gde kao rezultat kabl zadržava funkciju najmanje 30, 60 ili 90 minuta. Ovo ispitivanje može vršiti isključivo laboratorija koja je sertifikovana prema ISO 17025 standardu. Oznaka PH120 se može naći na energetskim, telekomunikacionim, optičkim i kablovima za prenos podataka i koristi se za označavanje kablova koji su testirani i ispunjavaju evropski standard EN 50200 za kablovske sisteme u unutrašnjim protivpožarnim instalacijama. PH120 označava da je kabl prošao testove i da može zadržati funkcionalnost 120 minuta u slučaju požara. Testiranje se vrši pri gorenju sa šokom u laboratorijskim uslovima, gde svakih nekoliko sekundi kabl u toku gorenja doživi fizički stres. Potrebno je napraviti jednu bitnu razliku: PH120 nije uvek 120 minuta. Prema standardu EN 50200 u uslovima testiranja kao prisutne imamo samo vatru i fizički stres i u tim uslovima i u realnosti može se postići 120 minuta funkcionalnosti, tj bilo koje ciljano vreme PH30, PH60, PH90 ili PH120. Ukoliko se u testiranje uključi i prskanje vode bitno se menja funkcionalnost kabla i njegova kategorizacija, što znači da je testiranje sprovedeno prema standardu EN 50200 + Anex E koji definiše vreme testiranja samo 30 minuta u uslovima vatra + fizički stres + voda. STANDARDI U FOKUSU Svi kablovi sa funkcijom u požaru moraju biti proizvedeni prema standardima: DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604): definiše zahteve za kablovsku izolaciju i plašt, kao i zahtevane testove u slučaju požara za napojne kablove tipa NHXH…; DIN VDE 0815: definiše opšte zahteve za kablovsku izolaciju i plašt u slučaju požara za telekomunikacione kablove tipa J-H.., JE-H…; EN 50200 i EN 60331-21: definišu parametre i opseg rezultata testiranja. Da budemo malo precizniji, samo kablovi koji imaju validan VDE sertifikat zaista mogu pružiti sigurnost da imaju funkciju pri gorenju u požaru. Kod odabira kablova, važno je obratiti pažnju na oznaku VDE na kablu. Kablovi koji su sertifikovani prema standardima VDE nemačkog instituta nose oznaku 3(VDE)4 na kablu duž cele dužine. Oznaka obavezno mora imati dva trougla sa strane, što ukazuje na to da je kabl sertifikovan prema VDE standardima. Posebno insistiramo na prethodno navedenom, jer se na tržištu pojavljuju kablovi koji sadrže VDE oznaku bez trouglova, što može dovesti u zabludu investitore i tehnička lica, pa je tako projekat izlažen velikom riziku nehotično. Dakle, kabl koji nema oznaku VDE ili ima oznaku VDE bez trouglića nije proizveden prema VDE standardima, čak i ako proizvođač ima VDE sertifikat. Ovakvi kablovi često nisu u skladu sa minimalnim zahtevima za kvalitet, ali svakako budu finansijski povoljniji od sertifikovanih, te ta činjenica nagna korisnika da donese odluku o kupovini, bez znanja da je za sopstveni novac kupio rizik.

Zahvaljujući modernim vremenima i dostupnosti informacija, svi izdati sertifikati su ulistani na web stranici VDE instituta www2. vde.com, u sekciji VDE Approved Products gde svako može uraditi proveru.

Testiranje prema standardu DIN 4102-12 predstavlja veoma rigorozan tretman koji se sprovodi u uslovima požara koji su teži od uslova koji se mogu dogoditi u realnim životnim okolnostima. Ispitivanja se obavljaju u specijalnim komorama gde se podiže temperatura do 1.000°C, uz posmatranje ponašanja kabla tokom zadatog vremena.

Važno je napomenuti da bi testiranje prema ovom standardu i sertifikat koji se dobija nakon testiranja bili validni, testiranje mora sprovoditi nezavisna akreditovana laboratorija. Navodimo tri primera iz naše pozitivne prakse, a to su EFECTIS laboratorije, MPA institut i VDE institut. Oni vrše testiranja i sertifikaciju proizvoda u različitim oblastima, uključujući i ispitivanja sistema kablova i regala sa funkcijom u požaru.

VDE sertifikat izdaje isključivo VDE Testing and Certification Institut, prestižni je dokument u proizvodnji kablova. Ime, tradicija i pouzdanost ovog instituta su neupitni širom planete. Svaki sertifikat zaveden je pod jedinstvenim brojem sa rokom važnosti. Testiranja se sprovode i do 2 godine. Nakon opsežnih provera proizvoda i fabrike, tj proizvodnih tehnologija, tokom prve godine testiranja proizvođač stiče pravo na tzv. preliminarni sertifikat. Ukoliko dalja testiranja daju pozitivne rezultate, proizvođač dobija konačni sertifikat koji će važiti dve godine nakon izdavanja.

Zanimljiva je činjenica, koja sama po sebi govori mnogo, da proizvođač dobija konačni VDE sertifikat od nekoliko strana bez rezultata sprovedenih testiranja. Ukoliko želi da vidi i poseduje rezultate, to dodatno mora kupiti, jer institut „ne voli“ kada mu se ne poklanja poverenje, pa se svako nepoverenje dodatno naplaćuje. Ukoliko pak testiranje nije uspešno završeno jer proizvod nije zadovoljio zahtevano, proizvođač nema prava da ponovo uđe u proces testiranja određeno vreme kod ovog instituta.

Noblesse oblige… Posedovanje ovog sertifikata je prestiž, ali i obaveza. Pred svakim proizvođačem, nosiocem VDE sertifikata stoji zadatak održavanja kvaliteta. VDE institut ima pravo da svaki uzorak kabla koji je označen sertifikatom proveri bez znanja proizvođača. VDE do uzorka može doći na bilo koji način, pa i tako što će bilo ko anonimno poslati uzorak na testiranje jer izražava sumnju u kvalitet. Na ovaj način, proizvođači koji ne poštuju zahteve kvaliteta stavljaju veliki rizik na svoj sertifikat, uloženo vreme i budućnost.

Da ne bude zabune, proizvođač i dalje može proizvoditi kablove čiji kvalitet ne ispunjava minimum zahteva, ali u tom slučaju se ne sme pozivati ni na štampi kabla ni kroz dokumentaciju na VDE sertifikat. Upravo na ovom mestu stvara se plodno tle za potencijalno zavaravanje investitora, nadzora i drugih učesnika u procesu.

Prvi projekat na kome je Elektrometal Plus primenio ovaj kabl je TC Mercator na Novom Beogradu još davne 2002. godine. Mi intenzivno pratimo razvoj tehnologije i u koraku smo sa inovacijama u industriji kablova, prioritet nam je vrhunski kvalitet proizvoda koje isporučujemo i njihova bezbednost, zato se uvek opredeljujemo za pouzdane proizvođače. Ovim tekstom želimo da proširimo vidike zainteresovanih i da delimo znanje, što je jedna od ključnih vrednosti naše kompanije. Bezbednost ljudi je neprikosnoveni prioritet, a odmah zatim i bezbednost imovine. Primer dokazane sigurnosti za imovinu su osiguranja kojima naši proizvođači pokrivaju mogućnost štete nanete trećim licima do 20 miliona EUR.

VERODOSTOJNOST NA PRVOM MESTU – ZAKLJUČAK O SERTIFIKATIMA

Kako bi sve zainteresovane strane bile sigurne da su primenjeni kablovi sa funkcijom u požaru u skladu sa propisanim standardima potrebno je obezbediti: Izveštaj o ispitivanju kabla sa funkcijom u požaru prema DIN 4102-12, obavezno izdat od akreditovane laboratorije. Ovaj izveštaj potvrđuje uspešnost testiranja i njegove rezultate za sve testirane preseke i tipove kablova, kao i regale u kojima su oni bili položeni. VDE sertifikat izdat od VDE Testing and Certification Institut, neophodno je da bude validan i zaveden na stranici instituta pod imenom proizvođača. Prestižno dokazuje poštovanje standarda kvaliteta proizvoda i njegove performanse.

Potvrda o usaglašenosti – opciono, u Srbiji se za kablove izdaje Kvalitet AD Niš i INN Vinča, međutim od 01.01.2022. godine nije više obavezan dokument za kablove, te je danas uobičajeno zamenjuje CE sertifikat. Osnovna uloga ove potvrde je da dokaže da su proizvodi koji su stavljeni na tržište bezbedni za upotrebu prema niskonaponskoj direktivi (LVD), te da su usaglašeni sa važećim standardima na tržištu. Potvrda o usaglašenosti nije dokaz funkcionalnosti kablova u požaru, pa se ni u kom smislu ne sme tretirati kao validan sertifikat za njihovu namenu. EC deklaracija o usaglašenosti je potvrda koju izdaje sam proizvođač za kabl i kojom zvanično garantuje za svoj proizvod da je dizajniran i proizveden prema standardima predviđenim za datu vrstu kablova. Zakonska je obaveza svakog uvoznika (otkad je ukinuta obaveza pribavljanja potvrde o usaglašenosti) da EC deklaraciju prevede na srpski jezik sa punom odgovornošću.

Izjava o performansama (svojstvima) – ovaj dokument je poznat i kao DoP, odnosno Declaration of Performance kojim proizvođač kablova navodi karakteristike proizvoda prema CPR regulativi (Construction Product Regulation), čime opredeljuje proizvod jednoj od CPR klasa koje su pokazatelj nivoa toksičnih gasova koji mogu biti oslobođeni pri gorenju kabla.

Tipski atest – dokument izdat od strane proizvođača ili akreditovane laboratorije (opciono) nastaje kao rezultat testiranja karakteristika jednog uzorka kabla za čitav portfolio preseka tog tipa kabla. Na njemu se mogu videti rezultati merenja mehaničkih i električnih svojstava. Test report – dokument kojim se dokazuje električna ispravnost svake proizvedene dužine. Dobija se za svaki doboš pri isporuci. Tehnički list – svaki proizvođač ovim dokumentom izdvaja i predstavlja tehničke karakteristike svog kabla i obezbeđuje osnovne informacije o proizvodu svojim potrošačima.

Uputstva za instalaciju, rukovanje i skladištenje su još neki od dokumenata koji prate sve kablove, a autorska su dela proizvođača i standarda usvojenih na pojedinačnim tržištima. Sve ove informacije i dokumentacija treba da budu dostupni nadzornim organima i stručnjacima za požarnu zaštitu, kako bi bio garantovan kvalitet kablova i bezbednost ljudi u objektima.

ULTIMATIVNI VODIČ ZA BEZBEDNOST LJUDI I IMOVINE – ISPRAVNA I AŽURNA INFORMISANOST

Elektrometal Plus svoju pažnju uvek posvećuje bezbednosti i kvalitetu. Kada je u pitanju nabavka kablova sa funkcijom u požaru, mi oprezno biramo dobavljače i proizvode koje stavljamo na tržište. Sve naše kablove nabavljamo od renomiranih proizvođača. Naši predstavnici su uvek dostupni da odgovore na sva pitanja i nejasnoće koje mogu nastati u vezi sa tehničkim specifikacijama kabla ili regulativom koja se primenjuje na iste

Časopis Industrija  – aprilsko izdanje

 

 

Podeli:

Kategorije proizvoda

Preuzimanje kataloga

TKD Katalog